اخبار گالری همکاری با ما تماس‌با‌ما ورود

گوارش

header image
اموزل (اس امپرازول)

اموزل (اس امپرازول)

ادامه
فرومیلید (کلاریترومایسین)

فرومیلید (کلاریترومایسین)

ادامه
لنزاکتو (لانسوپرازول)

لنزاکتو (لانسوپرازول)

ادامه
مب اکتو (مبورین)

مب اکتو (مبورین)

ادامه
مزالازین (مزالوور)

مزالازین (مزالوور)

ادامه
Motilover (Domperidone)

Motilover (Domperidone)

ادامه
نولپازا (پنتوپرازول)

نولپازا (پنتوپرازول)

ادامه
زیگات (ریفاکسیمین)

زیگات (ریفاکسیمین)

ادامه