اخبار گالری همکاری با ما تماس‌با‌ما ورود

مغز و اعصاب

header image
اکتوپنتین (گاباپنتین)

اکتوپنتین (گاباپنتین)

ادامه
اکتوسرک (بتاهیستین)

اکتوسرک (بتاهیستین)

ادامه
آلوینتا (ونلافاکسین)

آلوینتا (ونلافاکسین)

ادامه
آریزوور (آریپیپرازول)

آریزوور (آریپیپرازول)

ادامه
آسنترا (سرترالین)

آسنترا (سرترالین)

ادامه
اس سیتاور (اس سیتالوپرام)

اس سیتاور (اس سیتالوپرام)

ادامه
لاکسا (لاکوزاماید)

لاکسا (لاکوزاماید)

ادامه
لوکسوِر (دولوکستین)

لوکسوِر (دولوکستین)

ادامه
لایریور (پرگابالین)

لایریور (پرگابالین)

ادامه
کوئنتیاکس (کوئتیاپین)

کوئنتیاکس (کوئتیاپین)

ادامه