اخبار گالری همکاری با ما تماس‌با‌ما ورود
مشخصات گزارشگر
1. مشخصات بیمار
2. نوع عارضه دارویی مشاهده شده و اقدامات درمانی انجام شده
3. تاریخ شروع عارضه دارویی
4. عارضه چه مدت ادامه یافته است
5. سابقه بیمار: (آلرژی، بیماری ارثی، نقص آنزیمی، بیماری‌های فعلی، اعتیاد و ...
6. سابقه هر نوع عارضه دارویی در گذشته برای بیمار
7. آیا عارضه مشاهده شده بعد از قطع مصرف دارو کاهش یافته است?
8. آیا بعد از تکرار مصرف دارو، عارضه مجددا ظاهر شده است?
9. سرانجام عارضه دارویی
10. آیا عارضه دارویی منجر به بستری شدن بیماره گردیده است?
11. یافته‌های دارویی پاراکلینیکی مرتبط با عارضه مشاهده شده
12. داروهای مشکوک به عارضه
13. سایر داروهای مورد مصرف بیمار در زمان ایجاد عارضه
سایر توضیحات مرتبط:
یادداشت: منظور از قدرت دارویی، میزان ماده موثر دارو در شکل دارویی مصرف شده می‌باشد. (مثلا: آمپول ۵۰ میلی‌گرمی، قرص ۱۰۰ میلی‌گرمی و ...)